Home

Spos??b na zacie??nienie wi─?zi

Kiedy znajdujemy si─? w grupie nowych ludzi Ô?? w pracy, na studiach czy w szkole Ô?? na pocz─?tku czujemy si─? zagubieni. Nikogo nie znamy, nie wiemy do kogo zwr??ci─? si─? z ewentualnymi problemami, nie wiemy, czym interesuj─? si─? nasi nowo poznani znajomi. ??eby pom??c nam odnale??─? si─? w nowym ??rodowisku, coraz cz─???ciej organizuje si─? wyjazdy integracyjne.

Continue reading 13.05.2016. 16:45

Wyjazdy integracyjne

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/04/30/08/35/aircraft-1362586_960_720.jpg

Ka??dy prowadz─?cy w??asn─? firm─? wie, ??e nic tak pozytywnie nie wp??ywa na jej funkcjonowanie, jak zgrany zesp????. Znalezienie ludzi, kt??rzy b─?d─? si─? ze sob─? w dobry spos??b komunikowa─?, a ich praca przynosi─? b─?dzie odpowiednie efekty, nie jest ??atwe.

Continue reading 02.06.2015. 08:47

Moc wyjazdu

Kiedy pracodawca zauwa??y, ??e jego ekipa nie pracuje na najwy??szych obrotach, wygl─?da na przem─?czon─? i zestresowan─?, powinien pomy??le─? o jakie?? rozrywce, kt??ra ich rozlu??ni. Wspania??ym pomys??em s─? wyjazdy integracyjne.

Continue reading 05.05.2015. 08:53

Korzy??ci wyjazd??w

Wyjazdy integracyjne kojarz─? nam si─? niezbyt mi??o. Alkohol, dziwne zachowania, zdrady. Ale czy tak jest naprawd─?? Wizerunek wyjazd??w integracyjnych, ??yj─?cy w ??wiadomo??ci spo??ecze??stwa i medi??w, jest nieco przerysowany.

Continue reading 04.05.2015. 08:51